Voorlichting

Een heldere communicatie en duidelijkheid vervullen een sleutelrol in het beheersen van geluidsoverlast. Als omwonenden tijdig worden ingelicht en betrokken worden bij de te maken afspraken, dan is er veel mogelijk. Minder Hinder vormt de spil in de communicatie tussen gemeente, organisatie en buurtbewoners. Wij kunnen u begeleiden bij:

    • Publicaties in regionale kranten
    • Bewonersbrieven
    • Voorlichtingsavonden
    • Afhandeling klachten

Aanvullend adviseren wij altijd om de omwonenden actief bij het evenement te betrekken. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van rondleidingen over het terrein en door de bewoners uit te nodigen voor het evenement.